Antenimierampirenena: manara-maso ny asan’ny mpanatanteraka

0

Ankoatra ny fanaovana tolo-dalàna sy ny fandaniana volavola-dalàna. Manana andaikitra amin’ny fanaraha-maso ny asan’ny mpanatanteraka ny fahefana mpanao lalàna. Eo ihany koa ireo fahefana sy adidy tokony ho tanterahany izay voarakitraa natin’ny lalampanorenana. Taterina aminao anatin’ity fanadihadiana ity ny andinindinin’izay.