CENI : biraom-pifidianana 9 no tsy nisy fifidianana

0

Tamin’ny fotoana farany nandraisan’ny CENI ireo fitanana an-tsoratra avy any amin’ny SRMV no nahalalana fa miisa 9 ireo Biraom-pifidianana tsy nisy ny fanatontosana fifidianana amin’ireo biraom-pifidianana miisa 25 388 (valo amby valopolo sy telonjato sy dimy arivo sy iray alina) manerana ny Nosy.