Fandrindrana ny vokatra : hapetraka ny « Conseil National de la Vanille »

0

Mbola tsy mari-toerana ny vidin’ny lavanila avy aty Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisampirenena hatreto. Ankoatran’ny tsy fisian’ny fandrindrana ny sehapihariana amin’ny ankapobeny, lesoka ny tsy fitovian’ny taompiotazana sy ny marohafa. Hanaramaso akaiky izany ny minisitera tomponandraikitra manombok’izao ka isany hapetraka handrindrana ny sehapihariana ny CONSEIL NATIONAL DE LA VANILLE.