Lalàna momba ny tany tsy vita titra sy tsy vita kadasitra: natao hanampy ny Malagasy hisitraka ny taniny

0

Namaly ny fanambarana nataon’ny firaisamonim-pirenena sasany ny minisitry ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany androany mikasika ilay lalàna momba ny tanin’olon-tsotra tsy vita titra sy tsy vita kadasitra. Namafisiny tamin’izany fa ho an’ny tombotsoan’ny Malagasy, ho fanamorana ny fisitrahan’ny Malagasy ny tany sy ho an’ny tantsaha ny votoatin’ity lalàna ity. Diso tanteraka ny filazana ny mifanohitra amin’izay, rah any fanambarana navoakan’ny minisitera ihany koa.