Teny Malagasy : misy ny ezaka azo tsapahin-tanana

0

Mbola maro ireo teny malagasy izay tsy voarakitra ao amin’ny rakibolana malagasy,  eo ihany koa ny tsy fifehezan’ny maro ny teny malagasy indrindra ireo aty an-drenivohitra. Raha ny tsikaritra efa miverina tsikelikely ihany  na lanjan’ny teny Malagasy eo amin’ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena.